Case: Forbedret sikkerhet i Sanco Shipping

Sanco Shipping er et rederi som opererer innen seismikkbransjen. Virksomheten er lokalisert på Sunnmøre, opererer 8 fartøy og har rundt 200 medarbeidere. For et selskap av denne typen er naturligvis sikkerhet høyt prioritert, både fordi det er direkte knyttet til muligheten til å få og beholde kontrakter, på grunn av kostnadene uønskede hendelser medfører og naturligvis på grunn av hensynet til medarbeiderne.

For Sanco har Evidente over en del år gjort ulike typer av kartlegginger relatert til sikkerhetskultur, og analyser av hvordan denne påvirker ansattes atferd på jobb og antall uønskede hendelser. Til læring for andre ønsker vi nå å dele litt av hvordan vi har gått frem, hva vi har funnet og hva vi tror har hatt positiv effekt.

Ledergruppen er veldig fornøyde med analysene av HESQ-arbeidet. Vi bruker resultatene i markedsføring, samtidig som det viser områder vi skal jobbe med videre. Det har vært utrolig artig å jobbe med dette, og det er motiverende når vi kan vise nytteverdien av tiltakene vi har gjennomført. 

Lars Lødøen, HESQ Manager, Sanco Shipping

2012 – den første kartleggingen og identifiserte forbedringsområder

Den første kartleggingen vi gjennomførte av sikkerhetskulturen ble gjort i 2012. Vi brukte da et spørreskjema som var utviklet av Jon Ivar Håvold ved NTNU. En analyse av sammenhenger mellom ansattes opplevelse av jobben og hvilken risiko de tok i arbeidshverdagen bidro til at Sanco iverksatte tiltak med mål om å påvirke følgende:

  • Øke ansattes tro på at de er i stand til å påvirke antall uønskede hendelser, og at dette ikke er noe som styres av tilfeldigheter
  • Skape en kultur der alle i (enda) større grad oppmuntrer hverandre til å følge regler og jobbe med høy sikkerhet
  • Lage arbeidsprosesser som ikke skaper situasjoner der ansatte må inngå kompromisser på sikkerhet for å få ting gjort

Eksempler på tiltak som ble iverksatt

Her er en kort beskrivelse av noen typer tiltak som er blitt iverksatt:

  • Større grad av involvering og dialog med medarbeiderne rundt HESQ-arbeidet. Medarbeidere blir involvert i å utvikle og teste nye prosesser og prosedyrer før de rulles ut i hele organisasjonen. I tillegg brukes interne «audits» og andre møter til å hente innspill og diskutere mulige løsninger.
  • De har forbedret systemene for å rapportere avvik og foreslå forbedringer, og jobbet for å øke ansattes bruk av disse. En nøkkel har her vært å fjerne ubehag og frykt for negative konsekvenser som en medarbeider kan oppleve dersom en varsler om en uønsket hendelse.
  • De har vært opptatt av å omgjøre innspill og forslag til faktiske forbedringstiltak, slik at de som bidrar føler at det som de bidrar med betyr noe.
  • De har forbedret samarbeidet med største kunde rundt planlegging og gjennomføring av jobber, for å sørge for at det planlegges tilstrekkelig med tid til ulike oppgaver og at alle har en felles forståelse for når det ikke er forsvarlig å gjennomføre en operasjon. Dette for å forhindre situasjoner der ansatte opplever at de blir presset til å la kommersielle hensyn gå foran hensynet til sikkerhet.

Hvordan sikkerhetskulturen i Sanco har endret seg

Senere ble to nye kartlegginger gjennomført, først i 2015 og så i 2018. Tabellen under viser hvordan gjennomsnittskårene har endret seg fra første til siste måling, på områder Sanco har jobbet med. Vi har sett en gradvis endring i ansattes holdninger og atferd; noe vi videre skal se har ført til forbedringer også på andre områder.

Flere forbedringsforslag og en positiv utvikling i antall hendelser

Fra 2014 begynte Sanco å få data strukturert på en måte som gjorde det mulig for oss å se på sammenhenger mellom hvordan kulturen utviklet seg, hvordan ansatte involverte seg i sikkerhetsarbeidet og hvilke type hendelser som ble rapportert inn.

Tabellen under til venstre viser i hvilken grad ansatte bidrar med forbedringsforslag. Siden 2014 har antall kommentarer i dokumenter gått opp med 329%, mens antall innsendte forbedringsforslag har steget med 64%.

Tabellen under til høyre viser antall observasjoner (avvik) som er blitt registrert i to ulike typer inspeksjoner. Disse tallene, og de andre jeg skal presentere videre, er justert for arbeidstimer, slik at det er mulig å sammenligne ulike år med ulikt aktivitetsnivå. Som tabellen viser er antall CMID-observasjoner ned 88%, mens antall OVID-observasjoner er ned 81%. Dette tyder på at arbeidet med å omsette forbedringsforslag og tidligere avvik til forbedringstiltak har fungert godt.

Når det gjelder rapportering er det ønskelig med et høyt volum av hendelser med lavt skadepotensiale, ettersom dette bidrar til læring som i neste fase skal redusere sjansen for at de mer alvorlige hendelsene inntreffer.

Totalt sett ser vi en økning i antall rapporter på 67% fra 2014 og frem til i dag. Som tabellen under til venstre viser har rapporter på hendelser med lavt skadepotensiale økt med 75% over denne perioden, mens tabellen til høyre viser at rapporterte hendelser med høyt eller medium skadepotensiale er blitt redusert med 31%. Dette er en utvikling i tråd med hva vi ønsker.

2 ting vi kan lære av Sanco

  1. Prioriteringer: Uansett hva du jobber med har du begrenset med ressurser og må gjøre prioriteringer. Sanco brukte målinger og analyser for å styre sine innsatsområder, og lyktes godt med det.
  2. Ressurser: Ledergruppen tok godt i mot dette prosjektet, og evnen til å synliggjøre effekt av tiltak gjør det enklere å mobilisere både ressurser og engasjement fremover.

Håper du syntes dette var nyttig og inspirerer deg til å gjøre noe av det samme!